Forsgradering

Det finns ett internationellt erkänt system för forsgradering som utarbetats av en kommitté inom det Internationella kanotförbundet (ICF) 1979. En tysk version av detta system finns på kanu.de. Ken Whiting har också skrivit en artikel på engelska som beskriver forsklasser enligt detta system.

Det finns också ett liknande system som utarbetats av American Whitewater Association som kallas the International Scale of River Difficulty. Detta system används i USA och bygger på att grad V är öppen och inte har något tak. Utöver dessa system finns Addisons Scale, som bygger på en i teorin bra tanke om att separera teknisk svårighet och konsekvenser av ett misstag i två separata variabler. Systemet användes i vår gamla forsguide, men erfarenheten har visat att det inte fungerar i praktiken. Därför kommer vi att använda det gamla, beprövade och internationella erkända systemet som ICF står bakom, som trots alla sina brister är bäst att använda.

I Sverige har också Sjöfartsverket gett ut en kungörelse med föreskrifter om säkerheten vid forsränning, som beslutades den 6 juni 1997. Den förkortas SJÖFS 1997:18 och tredje avsnittet i dess bilaga 1: Säkerhetsföreskrifter för forsränning, handlar om forsgradering inriktat mot kommersiella forsränningsföretag. Som den är formulerad verkar den vara anpassad till just gummibåtar och är därför inte tillämpbar på andra farkoster såsom kajaker. Men som orientering presenteras den nedan. Vad kommersiella forsränningsföretag kallar klass V är dock sannolikt långt ifrån vad forskajakpaddlare avser med klass V, eftersom en stor gummiflotte avsedd för många personer är underlägsen en skicklig kajakpaddlare när det gäller manövrering i svårt vatten.

3 Forsgradering

3.1 Riktlinjer för forsgradering

Vid forsgradering skall hänsyn tas till olika vattenstånd och avsedd båtstorlek.

Graderingen skall utföras med utgångspunkt från svårighetsgraden vad gäller

a) krav på manövrering,

b) fall,

c) valsar och hål,

d) vågor,

e) passager och övriga svårigheter,

f) risker för simmare.

Graderingen görs utifrån en helhetsbedömning av dessa faktorer. Något eller några av dessa kan räcka för att forsen skall graderas som svårare.

3.2 Lätt fors (klass 1)

Lätt fors karaktäriseras av

a) lätt manövrering,

b) inga fall

c) inga valsar eller hål,

d) små vågor,

e) inga passager eller övriga svårigheter,

f) liten risk för simmare.

3.3 Medelsvår fors (klass 2)

Medelsvår fors karaktäriseras av

a) måttliga manövrar,

b) måttliga fall och mycket liten risk att en person faller ur UFF,

c) mycket liten risk att UFF fastnar i vals,

d) vågor med mycket liten risk att person faller ur UFF,

e) lätta passager och endast lätthanterliga problem,

f) mycket liten risk för skador på den som simmar och lätt att komma iland.

3.4 Svår fors (klass 3)

Svår fors karaktäriseras av

a) medelsvår manövrering och enklare sidoförflyttningar,

b) fall med risk att en person faller ur UFF,

c) valsar förekommer men risken att UFF fastnar är liten,

d) mycket vågor med risk att en person faller ur UFF,

e) klippblock och gamla passager förekommer med måttliga problem,

f) liten risk för skador för den som simmar, men problem att komma iland kan förekomma.

3.5 Mycket svår fors (klass 4)

Mycket svår fors karaktäriseras av

a) svår manövrering med sidoförflyttningar,

b) fall med stor risk att person faller ur UFF,

c) måttlig risk att UFF fastnar i vals,

d) kraftfulla vågor med stor risk att person faller ur UFF,

e) passager med problem eller andra svårigheter förekommer,

f) risk för skador på den som simmar och det kan vara svårt att komma iland eller långt mellan de ställen där det är lämpligt att komma iland.

3.6 Extremt svår fors (klass 5)

Extremt svår fors karaktäriseras av

a) mycket svår manövrering där snabba sidoförflyttningar är nödvändiga och kraven på besättningen är stora,

b) trappor och fall med risk för kantring,

c) risk för kantring och vattenfyllning,

d) risk för kantring,

e) små marginaler och risk för kantring,

f) stor risk för skada vid simning, svårt att ta upp personer som fallit ur och mycket svårt att komma iland.

3.7 Ofarbar fors för kommersiell forsränning (klass 6)

En fors är ofarbar för kommersiell forsränning om någon av de faktorer som avses i 3.1 a-f innebär en oacceptabel risk.

*UFF – uppblåsbar farkost för forsfärd